Procjena internetskog rizika

Skoro sva područja svakodnevnog života sve su više prožeta modernim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama. Stoga se postavlja pitanje kako se može ponuditi podrška djeci i mladima da pri korištenju Interneta uzmu u obzir te rizike, ali da istovremeno i iskoriste prilike digitaliziranog društva.
Bild
Pravila i savjeti za svaki dan trebala bi roditeljima i nastavnicima omogućiti da agiraju sigurno i kompetentno, uzimaju u obzir šanse i rizike Interneta. Kao pomoć kad mladima budete aktivna podrška kod korištenja Interneta, da ih zaštite od sadržaja koji je za njih štetan i kod neutraliziranja mogućih ovisnosti.
Informirajte se kod svojih učenika o uobičajnim i popularnim aplikacijama na Internetu.
Sa svojim učenicama i učenicima popričajte o njihovim osobnim iskustvima na Internetu.
Ciljano u svom predmetu povežite pedagoški sadržaj (znanje o medijima, korištenje medija, razmišljanje o medijima) i po mogućnosti koristite izvanškolske institucije u (produktivnom) medijsko-pedagoškom radu.
U suradnji s roditeljima i (starijim) učenicama i učenicima na školi postavite pravila za korištenje Interneta, ali i za slučajeve zlouporabe Interneta.
Ponudite podršku roditeljima na informacijskim susretima i roditeljskim sastancima na temu medijsko-pedagoških aspekata ili predstavljanjem medijskih projekata na školi.
Tematizirajte različite aspekte opasnosti na Internetu. Ovdje su primjerice kao teme prikladne: aktivno bavljenje medijski uvjetovanih (negativnih) emocija ili opasnosti koje proizlaze iz desničarske ekstremističke propagande na video portalima.
Aktivno na nastavi koristite uobičajne medije kao što su informacijske i komunikacijske tehnologije, npr. aplikacije za Web 2.0.
Na školi dogovorite koje aktivnosti i aplikacije, odnosno koje postavke za sigurnost i filtriranje treba implementirati na školskim računalima.
Internetske stranice upitnog ili zabranjenog sadržaja prijavite jednoj od navedenih institucija navedenih pod „Pronađite pomoć – organizacije u Njemačkoj“.
Dopustite svom djetetu da vam pokaže koje aplikacije i usluge koristi na Internetu.
Popričajte sa svojim djetetom o njegovim osobnim iskustvima na Internetu. Djetetove priče slušajte s istinskim interesom.
Budite svjesni toga da vaš način korištenja medija ima veliki utjecaj na to kako dijete koristi medije budući da ste mu vi uzor.
U obitelji dogovorite jasna pravila za korištenje Interneta.
Razgovarajte sa svojim djetetom o tome što može učiniti ako naiđe na sadržaj. koji ne razumije ili koji ga čini nesigurnim.
Pazite na moguće znakove preopterećnosti, straha ili nesigurnosti koji kod djeteta mogu nastati za vrijeme korištenja Interneta. Razgovarajte s djetetom ako primijetite takve znakove.
Obratite pozornost na minimalnu dobnu granicu za aplikacije i usluge na Internetu i ne dopustite djetetu da zaobiđe ta dobna ograničenja.
Iskoristite ponuđenu podršku u školi, primjerice informativna događanja ili roditeljske sastanke o medijsko-pedagoškim aspektima na nastavi.