skiptomain

Zaštita podataka

Vrijeme čitanja: minuti
Verzija: 25.5.2018.
Uopšteno

Zaštita vaših ličnih podataka za Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, naročito je važna. Želimo da vas informišemo koje osobne podatke prikupljamo, kako ih koristimo i koje vam mogućnosti uticaja pri tome stoje na raspolaganju.


1. Gdje mogu naći informacije koje su važne za mene?

Ovo uputstvo o zaštiti podataka nudi pregled tačaka koje Telekom uvažava pri obradi vaših podataka na ovom internetskom portalu. Više informacije o zaštiti podataka u posebnim proizvodima naći ćete na stranici https://www.telekom.com/de/verantwortung/datenschutz-und-datensicherheit/datenschutz i na adresi http://www.telekom.de/datenschutzhinweise.


2. Ko je odgovoran za obradu podataka? Kome se mogu obratiti ako želim postaviti pitanje na temu zaštite podataka?

Voditelj obrade u smislu Opšte uredbe o zaštiti podataka i drugih nacionalnih zakona o zaštiti podataka u pojedinim državama članicama kao i prema ostalim zakonskim propisima:

Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn

Deutsche Telekom je davatelj usluga internetske stranice www.teachtoday.de i stoga je odgovorno mjesto za sakupljanje podataka.

Obrada podataka sprovodi se u okviru izvršenja obrade:

Helliwood media & education im fjs e.V.
Marchlewskistraße 27
10243 Berlin
Telefon: +49 30 2938 1684
E-pošta: info@helliwood.de
Web: www.helliwood.de

Sa svojim pitanjima se možete obratiti službeniku za zaštitu podataka u projektnoj kancelariji Teachtoday kojeg je naručio Deutsche Telekom AG i koji je odgovoran za sve slučajeve spomenute inicijative:

Stefan Deumer
HELLIWOOD media & education im fjs e.V.
Marchlewskistraße 27
10243 Berlin
E-pošta: deumer@helliwood.com


3. Koja su moja prava?

Imate pravo:

a) na informacije o kategoriji obrađenih podataka, o svrsi njihove obrade, informacije o primaocima tih podataka, predviđenom razdoblju u kojem će lični podaci biti sačuvani (čl. 15. Opšte uredbe o zaštiti podataka);

b) da zatražite ispravak ili brisanje netačnih odn. nepotpunih ličnih podataka (čl. 15. Opšte uredbe);

c) u svakom trenutku da povučete svoje odobrenje za buduće obrade (čl. 7, stav 3. Opšte uredbe);

d) na temelju svoje posebne situacije da uložite prigovor na obradu ličnih podataka koji bi trebao da uslijedi iz legitimnih razloga za obradu (čl. 21., stav 1. Opšte uredbe);

e) u određenim slučajevima u okviru čl. 17 Opšte uredbe da zatražite brisanje ličnih podataka – naročito kad oni više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ili ako ste povukli svoje odobrenje prema tački (c) ili uložili prigovor prema tački (d);

f) pod određenim uslovima da zatražite ograničenje obrade, u slučaju kad brisanje nije moguće odn. kad je obaveza brisanja nejasna (čl. 18. Opšte uredbe);

g) na prenosivost podataka, tj. imate pravo da primite svoje lične podatke koje ste pružili voditelju obrade, u uobičajeno upotrebljavanom i sistemski čitljivom formatu, na primjer CSV pa imate pravo da te podatke prenesete drugom voditelju obrade (čl. 20. Opšte uredbe);

h) da nadzornom organu podnesete žalbu zbog obrade podataka (za ugovore o korištenju telekomunikacionih usluga: državnom službeniku za zaštitu podataka; lokalnom službeniku za zaštitu podataka i pitanja informacione slobode u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija).


4. Sa kim Telekom dijeli moje podatake?

Sa izvršiteljima obrade, a to su kompanije koje smo u zakonskom okviru angažovali radi obrade podataka, skladno čl. 28. Opšte uredbe (izvršitelj usluge, pomoć pri ispunjavanju zadatka). Telekom i u tom slučaju ostaje odgovoran za zaštitu vaših podataka. Druge kompanije angažujemo naročito u sljedećim područjima: IT, prodaja, marketing, finansije, savjetovanje, podrška za korisnike, ljudski resursi, logistika, štampa.

Na temelju zakonskih propisa: u određenim slučajevima smo zakonom obavezani da određene podatke dostavimo državnim organima.


5. Gdje se moji podaci obrađuju?

Vaši se podaci načelno obrađuju u Njemačkoj i u drugim evropskim zemljama.

Ako se obrada vaših podataka u izuzetnim slučajevima vrši izvan zemalja Evropske unije (dakle, u trećim zemljama), to se vrši samo uz vaš prethodni pristanak ili ako je to nužno potrebno za obavljanje naših zadataka ili je pak tako zakonski predviđeno (čl. 49. Opšte uredbe). Osim toga, obrada vaših podataka u trećim zemljama slijedi samo ako je zahvaljujući određenim mjerama zagarantovano da postoji odgovarajući nivozaštite podataka (npr. odluke Evropske komisije o primjerenosti ili tzv. odgovarajuće zaštitne mjere, čl. 44 Opšte uredbe).


6. Koji se podaci obuhvataju, kako se koriste i koliko se dugo čuvaju?

a) internetske stranice i datoteke zapisnika
Naš sistem pri svakom pozivanju naše internetske stranice automatski obuhvata podatke i informacije o sistemu računara sa kojeg je poziv uslijedio.

Pri tome se obuhvataju sljedeći podaci:

(1) Informacije o internetskom pretraživaču i njegovoj verziji
(2) Operativni sistem korisnika
(3) Naziv ponuđača internetskog servisa korisnika
(4) IP adresa korisnika
(5) Datum i vrijeme učitavanja
(6) Adresa internetskih stranica sa kojih je korisnik došao na našu stranicu
(7) Internetske stranice koje se učitavaju preko našeg portala

Datoteke zapisnika sadrže IP adrese ili druge podatke pomoću kojih bi bilo moguće identifikovati dotičnog korisnika. To bi na primejer mogao biti slučaj ako link prema našoj stranici ili link sa naše stranice, sadrži personalizovane podatke.

Podaci se takođe čuvaju u datotekama zapisnika našeg sistema. Ti podaci se ne čuvaju zajedno sa drugim individualnim podacima korisnika.

Svrha obrade podataka
Privremeno čuvanje IP adrese je neophodno kako bi se zatražena stranica mogla isporučiti na računar željenog korisnika. U tu svrhu se za vrijeme trajanja internetske sesije mora čuvati IP adresa korisnika.

Čuvanje datoteke zapisnika osigurava funkcionalnost internetskih stranica. Ti podaci nam, osim toga, služe za optimizaciju stranice i osiguranje sigurnosti naših informaciono-tehničkih sistema. Ti podaci se u tom smislu ne koriste u marketinške svrhe.

Trajanje čuvanjaa
Podaci se brišu čim se postigne cilj zbog čega su prvobitno bili sačuvani. U slučaju prikupljanja podataka radi omogućavanja rada naše internetske stranice, to je slučaj po završetku sesije.

U slučaju čuvanja podataka u datotekama zapisnika to se događa najkasnije nakon sedam dana. Duže čuvanje je moguće. U tom slučaju se IP adrese korisnika anonimiziraju kako bi se onemogućilo njihovo pridruživanje određenim klijentima sa kojih se stranice pozivaju.
.
b) Obrazac i e-mail za kontakt
Na našoj stranici možete naći obazac koji se može koristiti za elektronsko uspostavljanje kontakta. Kod korištenja te mogućnosti, preko maske za unos prenose se i čuvaju sljedeći podaci:

(1) Titula
(2) Prezime, ime
(3)Email adresa

U trenutku slanja poruke čuvaju se i sljedeći podaci:

(1) Datum i vrijeme uspostavljanja kontakta

Za obrađivanje podataka u okviru obrade dajete svoj pristanak i informiše vas o ovoj izjavi o zaštiti podataka.


Alternativno je moguć način uspostavljanja kontakta i prekoe-mail adrese. U tom slučaju se sa porukom e-maila čuvaju lični podaci korisnika.

Obrada podataka slijedi preko treće strane koju je odabrao i koju nadgleda voditelj obrade uz poštovanje zakonskih odredbi radi izvršenja obrade. Slanjem poruke dotična osoba potvđuje svoju saglasnost za prenošenje postojećih podataka trećoj strani koju je naveo davalac usluga ove internetske stranice (= izvršitelj obrade). Podaci se koriste isključivo u potrebe komuniciranja sa korisnikom.

Svrha obrade podataka
Obrada ličnih podataka služi isključivo za obradu uspostavljene komunikacije. U slučaju komuniciranja putem e-maila u tome je opravdan interes za obradom podataka.

Drugi lični podaci obrađeni tojekom slanja poruke služe za sprečavanje zlouporabe obrasca za kontakt i osiguranju sigurnosti naših informaciono-tehničkih sistema.

Trajanje čuvanja
Podaci se brišu čim je ispunjena svrha zbog koje su prikupljeni i stoga više nisu potrebni. Za lične podatke iz maske za unos u kontaktni obrazac i za one podatke poslate e-mailom to je slučaj kad je završena komunikacija sa dotičnim korisnikom i kada više nije potrebno protokolisanje komunikacije dotičng upita. Komunikacija je završena kad je iz okolnosti vidno da je dotični predmet riješen.

Protokolisanje više nije potrebno kod starije komunikacije kad se može pretpostaviti da ona više neće biti potrebna.

Ako to zakonski nije drugačije propisano brisanje komunikacija sprovodi se u normalnom slučaju nakon 24 mjeseca.


7. Kontrola podataka kod korištenja programskih dodataka za društvene medije

Social Media Plug-ins
Sa ciljem propagiranja naše ponude, na našim internetskim stranicama koristimo programske dodatke za društvene mreže Facebook, Twitter i YouTube na temelju čl. 6. stav 1. Opšte uredbe o zaštiti podataka. Razlog tome je reklamiranje kao legitimni interes u smislu Opšte uredbe o zaštiti podataka.

Odgovornost za rad u skladu sa zakonima o zaštiti podataka mora osigurati dotični davalac usluge.

Svrha obrade podataka
a) Facebook
Na našim internetskim stranicama koristimo programske dodatke za društvenu mrežu Facebook kako bi individualno mogli da oblikujemo njihovo korištenje. Pri tome koristimo funkciju „SVIĐA MI SE“ ili „PODIJELI“. Ovdje se radi o ponudi mreže Facebook.

Kod poziva neke od naših internetskih stranica sa takvim programskim dodatkom, vaš internetski pretraživač uspostavlja direktnu vezu sa serverima Facebooka. Sadržaj dodatka prenosi se sa Facebooka na vaš pretraživač i od tamo na našu internetsku stranicu.

Povezivanjem programskih dodataka Facebook prima informaciju da je vaš pretraživač pozvao odgovarajuću stranicu našeg internetskog portala, čak i onda kada ne posjedujete korisnički račun na Facebooku ili kada niste trenutno tamo prijavljeni. Te informacije (zajedno sa vašom IP adresom) se sa vašeg internetskog pretraživača direktno prenose na server Facebooka u SAD-u gdje se i čuvaju.

Ako ste na Facebooku trenutno prijavljeni, Facebook vašu posjetu našim stranicama može direktno svrstati vašem korisničkom računu na Facebooku. Ako interagirate sa programskim dodacima, na primjer kad kliknete na dugme „SVIĐA MI SE“ ili „PODIJELI“, dotična informacija se takođe direktno prenosi na server Facebooka gdje se i čuva. Te informacije se osim toga i objavljuju na Facebooku i prikazuju u krugu vaših prijatelja na Facebooku.

Facebook te informacije može koristiti u svrhu oglašavanja, istraživanja tržišta i optimizacije stranica. U tu svrhu se izrađuju profili korištenja, profili interesa i profili međuljudskih odnosa, npr. kako bi se vaše korištenje naše internetske stranice analiziralo u pogledu oglasa koji vam se prikazuju na stranicama Facebooka, kako bi se drugi korisnici Facebooka informisali o vašim aktivnostima na našoj stranici i kako bi se izvršile druge usluge povezane sa korištenjem Facebooka.

Ako ne želite da Facebook podatke prikupljene preko naših internetskih stranica pridružuje vašem tamošnjem profilu, morate se prije posjeta naših stranica odjaviti sa Facebooka.

Svrha i obim prikupljanja podataka i njihova dalja obrada i korištenje od strane Facebooka kao i vaša prava i mogućnosti koje nude podešavanja za zaštitu vaše privatnosti možete naći u Facebookovim uputstvima za zaštitu podataka (https://www.facebook.com/about/privacy/).


b) Twitter
Na našim internetskim stranicama integrisani su programski dodaci za Twitter Inc. (Twitter). Twiter dodatke („tweet dugme“) ćete na našim stranicama prepoznati po logotipu Twittera. Pregled tweet simbola možete pronaći ovdje: (https://about.twitter.com/resources/buttons).

Po pozivu naše internetske stranice sa takvim programskim dodatkom, uspostavlja se direktna veza između vašeg internetskog pretraživača i Twitterovog servera. Twitter tada prima informaciju sa vašom IP adresom da ste posjetili našu stranicu. Ako kliknete na tweet dugme, a istovremeno ste prijavljeni na svoj korisnički račun na Twitteru, sadržaj naših stranica možete linkom povezati na svoj korisnički profil na Twitteru. Prema tome, Twitter vašu posjetu našim stranicama može svrstati vama. Želimo da naglasimo da kao serveri naših internetskih stranica ne znamo ništa o sadržaju prenesenih podataka i njihovom korištenju od strane Twittera.

Ako ne želite da Twitter vašu posjetu našim internetskim stranicama može da svrsta vašem profilu, prije toga se odjavite sa svog korisničkog računa na Twitteru. Više informacija o tome možete naći u izjavi o zaštiti podataka na stranicama Twittera: (https://twitter.com/privacy).


c) YouTube
Na našim internetskim stranicama integrisali smo komponente platforme YouTube. YouTube je internetski portal za video sadržaje koji licima koja objavljuju omogućuje besplatnu objavu videa, a drugim korisnicima njegovo besplatno pregledavanje, vrijednovanje i komentarisanje. YouTube nudi objavljivanje video sadržaja svih vrsta, te se stoga tamo mogu naći kompletni filmovi i televizijske emisije, kao i muzički klipovi, najave ili video sadržaji iz kućne produkcije.

Tvrtka koja vodi YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je tvrtka-kći grupe Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Svakim pozivom spomenute internetske stranice, koja je u nadležnosti voditelja obrade i na kojoj je integrisana YouTube komponenta (YouTube video), animiraće se internetski pretraživač na sistemu dotičnog korisnika da preko YouTube komponente preuzme prikaz odgovarajuće YouTube komponente. Više informacija o platformi YouTube možete pronaći na adresi https://www.youtube.com/yt/about/hr/. U okviru tog tehničkog postupka YouTube i Google dobijaju uvid koje podstranice našeg portala korisnik posjećuje.

Ako je dotični korisnik istovremeno prijavljen na YouTubeu, onda ta platforma sa svakim pozivom podstranice koja sadrži neki YouTube video sadržaj, dobije informaciju koje konkretne podstranice našeg portala dotična osoba posjećuje. Te informacije prikupljaju YouTube i Google i pridružuju ih dotičnom korisničkom računu na YouTubeu.

YouTube i Google preko YouTube komponente informaciju o posjeti dotične osobe primaju onda kada je ta osoba istovremeno prijavljena na YouTubeu; to se događa nezavisno od toga je li dotična osoba kliknula na neki YouTube video ili nije.

Ako ne želite da YouTube podatke prikupljene preko naše internetske stranice pridružuje vašem Google korisničkom računu, prije posjete našeg internetskog portala morate se odjaviti sa YouTubea.

Odredbe o privatnosti i uslovima korištenja platforme YouTube, koje ćete pronaći na stranici https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, daju pregled o tome kako YouTube i Google prikupljaju, obrađuju i koriste lične podatke.


8. Koriste li se moje karakteristike korištenja za oglašavanje, praćenje ili prevenciju od prevara?

a) Korištenje kolačića
Naše internetske stranice koriste kolačiće. To su tekstualne datoteke koje se čuvaju u vašem internetskom pretraživaču odn. njih internetski pretraživač čuva na vašem računaru. Taj programski kôd sadrži karakteristični slijed znakova koji omogućuje nedvosmislenu identifikaciju pretraživača pri ponovnom učitavanju internetskog portala.

Koristimo kolačiće kako bi naš portal oblikovali prema potrebama naših korisnika. Neki elementi naših stranica zahtijevaju identifikaciju internetskog pretraživača i nakon promjene stranice. U tim kolačićima se čuvaju i prenose sljedeći podaci:

(1) Ključ sesije
(2) Prihvaćene odredbe za zaštitu podataka

Na našim internetskim stranicama koristimo i kolačiće koji omogućuju analizu surfovanja korisnika (usp. Dio 8b: Web analiza putem programa Matomo).

Pri tome se tehničkim mjerama anonimiziraju prikupljeni korisnički podaci. Stoga više nije moguće izvesti pridruživanje tih podataka aktuelnom korisniku stranice. Ti podaci se ne čuvaju zajedno sa ostalim ličnim podacima korisnika.

Pozivanjem našeg internetskog portala korisnik se informiše o korištenju kolačića i upućuje ih na ovu izjavu o zaštiti podataka. Pri tome se daje uputstvo kako se u podešavanjima svog internetskog pretraživača može onemogućiti čuvanje kolačića.


Svrha obrade podataka
Svrha korištenja tehnički potrebnih kolačića je optimizacija internetske stranice za korisnike. Neke funkcije naše stranice ne nudimo bez korištenja kolačića. One zahtijevaju da pretraživači mogu da se prepoznaju i nakon promjene ciljne stranice.

Kolačići su nam potrebni u sljedećim slučajevima:

(1) Ključ sesije
(2) Prihvaćanje odredbi za zaštitu podataka

Korištenje kolačića za analizu služi poboljšanju kvaliteta našeg internetskog portala i njegovog sadržaja. Analizom kolačića bolje shvatamo kako se stranica koristi i zahvaljujući tome kontinuirano možemo optimizovati našu ponudu (usp. Dio 8b: Web analiza pomoću programa Matomo)

Vrijeme čuvanja, prigovora i uklanjanja
Kolačići se pohranjuju čuvaju na računarlu korisnika i od tamo prenose na našu stranicu. Stoga kao korisnik imate potpunu kontrolu o prijenosu kolačića. Promjenom postavki podešavanja u vašem internetskom pregledniku pretraživaču prijenos kolačića možete isključiti ili ograničiti. Već pohranjene sačuvane kolačiće u svakom trenutku možete obrisati. To može uslijediti i automatski. Ako za našu internetsku stranicu kolačiće isključite, moguće je da nećete više moći koristiti sve funkcionalnosti portala.


Na stranicama www.meine-cookies.org ili www.youronlinechoices.com pročitajte više o kolačićima i njihovim pojedinačnim pružaocima.

Tamo možete uložiti prigovor na internetsko oglašavanje pojedinačnih ili svih kompanija: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Dobrovoljno smo prihvatili samoregulatorne mjere Njemačkog vijeća za zaštitu podataka u internetskom oglašavanju (DDOW).

b) Web analiza pomoću programa Matomo (nekada PIWIK)
Za analizu korištenja naše stranice koristimo alat Matomo otvorenog koda (nekada PIWIK). Taj softver postavlja kolačić na računaru korisnika (za kolačić vidi gore). Kod poziva pojedinačnih stranica našeg portala, čuvamo sljedeće podatke:

1) Dva byta IP adrese korisnika koji poziva dotičnu stranicu
2) Adresu pozvane stranice
3) URL stranice sa kojeg korisnik poziva dotičnu stranicu
4) Adresu podstranice sa koje se poziva dotična stranica
5) Vrijeme zadržavanja na stranici
6) Učestalost pozivanja stranice
7) Informacije o sistemu koji korisnik koristi


Dotični softver to sprovodi u jednom njemačkom računarskom centru na računarskom serveru koji služi samo za web analizu u skladu sa propisima za zaštitu podataka. Čuvanje ličnih podataka korisnika se tamo ne sprovodi. Obrada podataka slijedi preko treće strane koju je odabrao i koju nadgleda voditelj obrade uz poštovanje zakonskih odredbi radi izvršenja obrade.

Softver je tako podešen da ne čuvs potpunu IP adresu, već se maskiraju 2 byta IP adrese (npr. 192.168.xxx.xxx). Stoga se takva skraćena IP adresa ne može pridružiti određenom računaru koji poziva stranicu.

Svrha obrade podataka
Obrada ličnih podataka korisnika nam omogućuje analizu surfovanja naših korisnika. Zahvaljujući analizi prikupljenih podataka možemo da prepoznamo koje pojedinačne komponente naše stranice se koriste. To nam pomaže da kontinuirano optimiramo naš portal koji time oblikujemo tako da našim korisnicima bude jednostavniji za korištenje. U tom smislu je i naš legitimni interest u obradi podataka prema čl. 6 stav 1. Opšte uredbe o zaštiti podataka. Anonimizacijom IP adrese u dovoljnoj mjeri se uzima u obzir i interes korisnika za zaštitom ličnih podataka.

Trajanje čuvanja
Podaci se brišu čim se postigne cilj zbog čega su prvobitno bili sačuvani. U našem slučaju se to događa po okončanju usluga koje nude naša stranica (dakle, nakon zatvaranja internetske ponude tzv. „Bavarske medijske vozačke dozvole“).

Više informacija o podešavanjima za privatnost u softveru Matomo pročitajte na stranici: https://matomo.org/docs/privacy/.

Vijesti

News
14.03.2019
Telekom ponovo uz „Male programere“: osnovci uče da sastavljaju robote
90 učenika iz Podgorice i Mojkovca na kursu programiranja i robotike...
26.02.2019
Telekom omogućio osnovcima da projektuju na 3D štampaču
Učenici škole „Oktoih“ na radionici 3D dizajniranja i modelovanja
6.02.2018
Telekom organizovao panel diskusiju o bezbjednom korišćenju digitalnih medija
Povodom dana bezbjednog interneta Crnogorski Telekom je organizovao panel diskusiju na...

Podijeli ovaj članak!

Postuj ovaj članak jednim klikom!
Podijeli