skiptomain

Zaštita podataka

Vrijeme čitanja: minuti
Verzija: 25.5.2018.
Uopšteno

Zaštita vaših ličnih podataka za Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, naročito je važna. Želimo da vas informišemo koje osobne podatke prikupljamo, kako ih koristimo i koje vam mogućnosti uticaja pri tome stoje na raspolaganju.


1. Gdje mogu naći informacije koje su važne za mene?

Ovo uputstvo o zaštiti podataka nudi pregled tačaka koje Telekom uvažava pri obradi vaših podataka na ovom internetskom portalu. Više informacije o zaštiti podataka u posebnim proizvodima naći ćete na stranici https://www.telekom.com/de/verantwortung/datenschutz-und-datensicherheit/datenschutz i na adresi http://www.telekom.de/datenschutzhinweise.


2. Ko je odgovoran za obradu podataka? Kome se mogu obratiti ako želim postaviti pitanje na temu zaštite podataka?

Voditelj obrade u smislu Opšte uredbe o zaštiti podataka i drugih nacionalnih zakona o zaštiti podataka u pojedinim državama članicama kao i prema ostalim zakonskim propisima:

Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn

Deutsche Telekom je davatelj usluga internetske stranice www.teachtoday.de i stoga je odgovorno mjesto za sakupljanje podataka.

Obrada podataka sprovodi se u okviru izvršenja obrade:

Helliwood media & education im fjs e.V.
Marchlewskistraße 27
10243 Berlin
Telefon: +49 30 2938 1684
E-pošta: info@helliwood.de
Web: www.helliwood.de

Sa svojim pitanjima se možete obratiti službeniku za zaštitu podataka u projektnoj kancelariji Teachtoday kojeg je naručio Deutsche Telekom AG i koji je odgovoran za sve slučajeve spomenute inicijative:

Stefan Deumer
HELLIWOOD media & education im fjs e.V.
Marchlewskistraße 27
10243 Berlin
E-pošta: deumer@helliwood.com


3. Koja su moja prava?

Imate pravo:

a) na informacije o kategoriji obrađenih podataka, o svrsi njihove obrade, informacije o primaocima tih podataka, predviđenom razdoblju u kojem će lični podaci biti sačuvani (čl. 15. Opšte uredbe o zaštiti podataka);

b) da zatražite ispravak ili brisanje netačnih odn. nepotpunih ličnih podataka (čl. 15. Opšte uredbe);

c) u svakom trenutku da povučete svoje odobrenje za buduće obrade (čl. 7, stav 3. Opšte uredbe);

d) na temelju svoje posebne situacije da uložite prigovor na obradu ličnih podataka koji bi trebao da uslijedi iz legitimnih razloga za obradu (čl. 21., stav 1. Opšte uredbe);

e) u određenim slučajevima u okviru čl. 17 Opšte uredbe da zatražite brisanje ličnih podataka – naročito kad oni više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ili ako ste povukli svoje odobrenje prema tački (c) ili uložili prigovor prema tački (d);

f) pod određenim uslovima da zatražite ograničenje obrade, u slučaju kad brisanje nije moguće odn. kad je obaveza brisanja nejasna (čl. 18. Opšte uredbe);

g) na prenosivost podataka, tj. imate pravo da primite svoje lične podatke koje ste pružili voditelju obrade, u uobičajeno upotrebljavanom i sistemski čitljivom formatu, na primjer CSV pa imate pravo da te podatke prenesete drugom voditelju obrade (čl. 20. Opšte uredbe);

h) da nadzornom organu podnesete žalbu zbog obrade podataka (za ugovore o korištenju telekomunikacionih usluga: državnom službeniku za zaštitu podataka; lokalnom službeniku za zaštitu podataka i pitanja informacione slobode u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija).


4. Sa kim Telekom dijeli moje podatake?

Sa izvršiteljima obrade, a to su kompanije koje smo u zakonskom okviru angažovali radi obrade podataka, skladno čl. 28. Opšte uredbe (izvršitelj usluge, pomoć pri ispunjavanju zadatka). Telekom i u tom slučaju ostaje odgovoran za zaštitu vaših podataka. Druge kompanije angažujemo naročito u sljedećim područjima: IT, prodaja, marketing, finansije, savjetovanje, podrška za korisnike, ljudski resursi, logistika, štampa.

Na temelju zakonskih propisa: u određenim slučajevima smo zakonom obavezani da određene podatke dostavimo državnim organima.


5. Gdje se moji podaci obrađuju?

Vaši se podaci načelno obrađuju u Njemačkoj i u drugim evropskim zemljama.

Ako se obrada vaših podataka u izuzetnim slučajevima vrši izvan zemalja Evropske unije (dakle, u trećim zemljama), to se vrši samo uz vaš prethodni pristanak ili ako je to nužno potrebno za obavljanje naših zadataka ili je pak tako zakonski predviđeno (čl. 49. Opšte uredbe). Osim toga, obrada vaših podataka u trećim zemljama slijedi samo ako je zahvaljujući određenim mjerama zagarantovano da postoji odgovarajući nivozaštite podataka (npr. odluke Evropske komisije o primjerenosti ili tzv. odgovarajuće zaštitne mjere, čl. 44 Opšte uredbe).


6. Koji se podaci obuhvataju, kako se koriste i koliko se dugo čuvaju?

a) internetske stranice i datoteke zapisnika
Naš sistem pri svakom pozivanju naše internetske stranice automatski obuhvata podatke i informacije o sistemu računara sa kojeg je poziv uslijedio.

Pri tome se obuhvataju sljedeći podaci:

(1) Informacije o internetskom pretraživaču i njegovoj verziji
(2) Operativni sistem korisnika
(3) Naziv ponuđača internetskog servisa korisnika
(4) IP adresa korisnika
(5) Datum i vrijeme učitavanja
(6) Adresa internetskih stranica sa kojih je korisnik došao na našu stranicu
(7) Internetske stranice koje se učitavaju preko našeg portala

Datoteke zapisnika sadrže IP adrese ili druge podatke pomoću kojih bi bilo moguće identifikovati dotičnog korisnika. To bi na primejer mogao biti slučaj ako link prema našoj stranici ili link sa naše stranice, sadrži personalizovane podatke.

Podaci se takođe čuvaju u datotekama zapisnika našeg sistema. Ti podaci se ne čuvaju zajedno sa drugim individualnim podacima korisnika.

Svrha obrade podataka
Privremeno čuvanje IP adrese je neophodno kako bi se zatražena stranica mogla isporučiti na računar željenog korisnika. U tu svrhu se za vrijeme trajanja internetske sesije mora čuvati IP adresa korisnika.

Čuvanje datoteke zapisnika osigurava funkcionalnost internetskih stranica. Ti podaci nam, osim toga, služe za optimizaciju stranice i osiguranje sigurnosti naših informaciono-tehničkih sistema. Ti podaci se u tom smislu ne koriste u marketinške svrhe.

Trajanje čuvanjaa
Podaci se brišu čim se postigne cilj zbog čega su prvobitno bili sačuvani. U slučaju prikupljanja podataka radi omogućavanja rada naše internetske stranice, to je slučaj po završetku sesije.

U slučaju čuvanja podataka u datotekama zapisnika to se događa najkasnije nakon sedam dana. Duže čuvanje je moguće. U tom slučaju se IP adrese korisnika anonimiziraju kako bi se onemogućilo njihovo pridruživanje određenim klijentima sa kojih se stranice pozivaju.
.
b) Obrazac i e-mail za kontakt
Na našoj stranici možete naći obazac koji se može koristiti za elektronsko uspostavljanje kontakta. Kod korištenja te mogućnosti, preko maske za unos prenose se i čuvaju sljedeći podaci:

(1) Titula
(2) Prezime, ime
(3)Email adresa

U trenutku slanja poruke čuvaju se i sljedeći podaci:

(1) Datum i vrijeme uspostavljanja kontakta

Za obrađivanje podataka u okviru obrade dajete svoj pristanak i informiše vas o ovoj izjavi o zaštiti podataka.


Alternativno je moguć način uspostavljanja kontakta i prekoe-mail adrese. U tom slučaju se sa porukom e-maila čuvaju lični podaci korisnika.

Obrada podataka slijedi preko treće strane koju je odabrao i koju nadgleda voditelj obrade uz poštovanje zakonskih odredbi radi izvršenja obrade. Slanjem poruke dotična osoba potvđuje svoju saglasnost za prenošenje postojećih podataka trećoj strani koju je naveo davalac usluga ove internetske stranice (= izvršitelj obrade). Podaci se koriste isključivo u potrebe komuniciranja sa korisnikom.

Svrha obrade podataka
Obrada ličnih podataka služi isključivo za obradu uspostavljene komunikacije. U slučaju komuniciranja putem e-maila u tome je opravdan interes za obradom podataka.

Drugi lični podaci obrađeni tojekom slanja poruke služe za sprečavanje zlouporabe obrasca za kontakt i osiguranju sigurnosti naših informaciono-tehničkih sistema.

Trajanje čuvanja
Podaci se brišu čim je ispunjena svrha zbog koje su prikupljeni i stoga više nisu potrebni. Za lične podatke iz maske za unos u kontaktni obrazac i za one podatke poslate e-mailom to je slučaj kad je završena komunikacija sa dotičnim korisnikom i kada više nije potrebno protokolisanje komunikacije dotičng upita. Komunikacija je završena kad je iz okolnosti vidno da je dotični predmet riješen.

Protokolisanje više nije potrebno kod starije komunikacije kad se može pretpostaviti da ona više neće biti potrebna.

Ako to zakonski nije drugačije propisano brisanje komunikacija sprovodi se u normalnom slučaju nakon 24 mjeseca.


7. Kontrola podataka kod korištenja programskih dodataka za društvene medije

Social Media Plug-ins
Sa ciljem propagiranja naše ponude, na našim internetskim stranicama koristimo programske dodatke za društvene mreže Facebook, Twitter i YouTube na temelju čl. 6. stav 1. Opšte uredbe o zaštiti podataka. Razlog tome je reklamiranje kao legitimni interes u smislu Opšte uredbe o zaštiti podataka.

Odgovornost za rad u skladu sa zakonima o zaštiti podataka mora osigurati dotični davalac usluge.

Svrha obrade podataka
a) Facebook
Na našim internetskim stranicama koristimo programske dodatke za društvenu mrežu Facebook kako bi individualno mogli da oblikujemo njihovo korištenje. Pri tome koristimo funkciju „SVIĐA MI SE“ ili „PODIJELI“. Ovdje se radi o ponudi mreže Facebook.

Kod poziva neke od naših internetskih stranica sa takvim programskim dodatkom, vaš internetski pretraživač uspostavlja direktnu vezu sa serverima Facebooka. Sadržaj dodatka prenosi se sa Facebooka na vaš pretraživač i od tamo na našu internetsku stranicu.

Povezivanjem programskih dodataka Facebook prima informaciju da je vaš pretraživač pozvao odgovarajuću stranicu našeg internetskog portala, čak i onda kada ne posjedujete korisnički račun na Facebooku ili kada niste trenutno tamo prijavljeni. Te informacije (zajedno sa vašom IP adresom) se sa vašeg internetskog pretraživača direktno prenose na server Facebooka u SAD-u gdje se i čuvaju.

Ako ste na Facebooku trenutno prijavljeni, Facebook vašu posjetu našim stranicama može direktno svrstati vašem korisničkom računu na Facebooku. Ako interagirate sa programskim dodacima, na primjer kad kliknete na dugme „SVIĐA MI SE“ ili „PODIJELI“, dotična informacija se takođe direktno prenosi na server Facebooka gdje se i čuva. Te informacije se osim toga i objavljuju na Facebooku i prikazuju u krugu vaših prijatelja na Facebooku.

Facebook te informacije može koristiti u svrhu oglašavanja, istraživanja tržišta i optimizacije stranica. U tu svrhu se izrađuju profili korištenja, profili interesa i profili međuljudskih odnosa, npr. kako bi se vaše korištenje naše internetske stranice analiziralo u pogledu oglasa koji vam se prikazuju na stranicama Facebooka, kako bi se drugi korisnici Facebooka informisali o vašim aktivnostima na našoj stranici i kako bi se izvršile druge usluge povezane sa korištenjem Facebooka.

Ako ne želite da Facebook podatke prikupljene preko naših internetskih stranica pridružuje vašem tamošnjem profilu, morate se prije posjeta naših stranica odjaviti sa Facebooka.

Svrha i obim prikupljanja podataka i njihova dalja obrada i korištenje od strane Facebooka kao i vaša prava i mogućnosti koje nude podešavanja za zaštitu vaše privatnosti možete naći u Facebookovim uputstvima za zaštitu podataka (https://www.facebook.com/about/privacy/).


b) Twitter
Na našim internetskim stranicama integrisani su programski dodaci za Twitter Inc. (Twitter). Twiter dodatke („tweet dugme“) ćete na našim stranicama prepoznati po logotipu Twittera. Pregled tweet simbola možete pronaći ovdje: (https://about.twitter.com/resources/buttons).

Po pozivu naše internetske stranice sa takvim programskim dodatkom, uspostavlja se direktna veza između vašeg internetskog pretraživača i Twitterovog servera. Twitter tada prima informaciju sa vašom IP adresom da ste posjetili našu stranicu. Ako kliknete na tweet dugme, a istovremeno ste prijavljeni na svoj korisnički račun na Twitteru, sadržaj naših stranica možete linkom povezati na svoj korisnički profil na Twitteru. Prema tome, Twitter vašu posjetu našim stranicama može svrstati vama. Želimo da naglasimo da kao serveri naših internetskih stranica ne znamo ništa o sadržaju prenesenih podataka i njihovom korištenju od strane Twittera.

Ako ne želite da Twitter vašu posjetu našim internetskim stranicama može da svrsta vašem profilu, prije toga se odjavite sa svog korisničkog računa na Twitteru. Više informacija o tome možete naći u izjavi o zaštiti podataka na stranicama Twittera: (https://twitter.com/privacy).


c) YouTube
Na našim internetskim stranicama integrisali smo komponente platforme YouTube. YouTube je internetski portal za video sadržaje koji licima koja objavljuju omogućuje besplatnu objavu videa, a drugim korisnicima njegovo besplatno pregledavanje, vrijednovanje i komentarisanje. YouTube nudi objavljivanje video sadržaja svih vrsta, te se stoga tamo mogu naći kompletni filmovi i televizijske emisije, kao i muzički klipovi, najave ili video sadržaji iz kućne produkcije.

Tvrtka koja vodi YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je tvrtka-kći grupe Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Svakim pozivom spomenute internetske stranice, koja je u nadležnosti voditelja obrade i na kojoj je integrisana YouTube komponenta (YouTube video), animiraće se internetski pretraživač na sistemu dotičnog korisnika da preko YouTube komponente preuzme prikaz odgovarajuće YouTube komponente. Više informacija o platformi YouTube možete pronaći na adresi https://www.youtube.com/yt/about/hr/. U okviru tog tehničkog postupka YouTube i Google dobijaju uvid koje podstranice našeg portala korisnik posjećuje.

Ako je dotični korisnik istovremeno prijavljen na YouTubeu, onda ta platforma sa svakim pozivom podstranice koja sadrži neki YouTube video sadržaj, dobije informaciju koje konkretne podstranice našeg portala dotična osoba posjećuje. Te informacije prikupljaju YouTube i Google i pridružuju ih dotičnom korisničkom računu na YouTubeu.

YouTube i Google preko YouTube komponente informaciju o posjeti dotične osobe primaju onda kada je ta osoba istovremeno prijavljena na YouTubeu; to se događa nezavisno od toga je li dotična osoba kliknula na neki YouTube video ili nije.

Ako ne želite da YouTube podatke prikupljene preko naše internetske stranice pridružuje vašem Google korisničkom računu, prije posjete našeg internetskog portala morate se odjaviti sa YouTubea.

Odredbe o privatnosti i uslovima korištenja platforme YouTube, koje ćete pronaći na stranici https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, daju pregled o tome kako YouTube i Google prikupljaju, obrađuju i koriste lične podatke.

8. Hoće li biti analizirano moje korisničko ponašanje, na primjer u cilju reklamiranja, praćenja ili sprečavanja prevara?

a) Upotreba kolačića Opis i opseg obrade podataka
Naša internet stranica koristi kolačiće. Kod kolačića se radi o tekstualnim datotekama koja se čuvaju na internet pregledaču odnosno s internet pregledača na računarski sistem korisnika. Ako korisnik posjeti neku internet stranicu, u tom slučaju se kolačić može sačuvati na operativnom sistemu korisnika. Taj kolačić sadrži karakterističnu dužinu znakova koja omogućava jasnu identifikaciju pregledača prilikom ponovne posjete internet stranice.

Koristimo kolačiće kako bismo našu internet stranicu još bolje prilagodili potrebama korisnika. Neki od elemenata naše internet stranice zahtijevaju da pregledač koji se posjećuje može da se identifikuje i nakon promjene stranice. U kolačićima se pritom čuvaju i
prosljeđuju sljedeći podaci:

(1) Ključ sesije
(2) Prihvatanje odredbi o zaštiti podataka

Na našoj internet stranici takođe koristimo kolačiće koji omogućavaju analizu ponašanja prilikom pretraživanja interneta od strane korisnika. (uporedi Odjeljak 8b: Analiza interneta od strane kompanije Matomo)

Podaci korisnika prikupljeni na taj način pseudonimizuju se tehničkim postupcima. Zato više nije moguće povezivanje podataka s osobom korisnika koji je posjetio stranicu. Ti podaci se ne čuvaju zajedno s ostalim ličnim podacima korisnika.

Prilikom posjete našoj internet stranici korisnici preko informacionog banera dobijaju obavještenje o korišćenju kolačića pa se upućuju na ovu Izjavu o zaštiti podataka. U vezi s tim takođe se daje napomena kako može da se spriječi čuvanje kolačića u podešavanjima pregledača.

Pravna osnova za obradu podataka
Pravna osnova za obradu ličnih podataka uz korišćenje tehnički potrebnih kolačića je čl. 6. st. 1. sl. f GDPR-a.

Pravna osnova za obradu ličnih podataka uz korišćenje kolačića u svrhe analize je uz postojanje saglasnosti korisnika u vezi s tim čl. 6. st. 1. sl. a GDPR-a.

Svrha obrade podataka
Svrha obrade tehnički potrebnih kolačića je da se pojednostavi korišćenje stranica za korisnike. Neke funkcije naše internet stranice ne mogu da se ponude bez upotrebe kolačića. Za njih je potrebno da se pregledač ponovo prepozna i nakon promjene stranice.

Za sljedeće primjene potrebni su nam kolačići:

(1) Ključ sesije
(2) Prihvatanje odredbi o zaštiti podataka

Korišćenje analitičkih kolačića vrši se u svrhu poboljšanja kvaliteta naše internet stranica i njenih sadržaja. Putem analitičkih kolačića dobijamo informaciju kako se internet stranica koristi i na taj način možemo stalno da optimizujemo našu ponudu (uporedi Odjeljak 8b: Analiza interneta od strane kompanije Matomo)

U tim svrhama leži i naš legitimni interes u obradi ličnih podataka prema čl. 6. st. 1. str. 1. sl. f GDPR-a..


Trajanje čuvanja, mogućnost prigovora i uklanjanja
Kolačići se čuvaju na računaru korisnika i s računara se prosljeđuju našoj stranici. Zato kao korisnik takođe imate punu kontrolu nad upotrebom kolačića. Promjenom podešavanja na vašem internet pregledaču možete da deaktivirate ili ograničite prenos kolačića. Već sačuvani kolačići mogu da se izbrišu u svako doba. To takođe može da se obavi automatizovano. Ako se kolačići za našu stranicu deaktiviraju, moguće je da više neće moći da se koriste sve funkcije internet stranice u punom opsegu.

Kolačić: Public User
Ponuđač: teachtoday.de
Vrijeme trajanja: briše se isključivanjem pregledača
Svrha: Ovaj kolačić čuva podešavanje vaše sesije.

Kolačić: _pk*
Ponuđač: Helliwood
Vrijeme trajanja: 1 dan do maksimalno 1 godine
Svrha: Kolačići u svrhe analize - može se isključiti preko „Podešavanje kolačića“.

Kolačić: MATOMO_SESSID
Ponuđač: Helliwood
Vrijeme trajanja: briše se isključivanjem pregledača
Svrha: Kolačić u svrhe analize: Ovaj kolačić čuva podešavanje vaše sesije.

Kolačić: piwik_ignore
Ponuđač: Helliwood
Vrijeme trajanja: 1 godina
Svrha: Kolačić u svrhe analize: Ovaj kolačić čuva odabir vašeg podešavanja kolačića u svrhe analize.

Kolačić: cookieControl
Ponuđač: Helliwood
Vrijeme trajanja: 30 dana
Svrha: Ovaj kolačić čuva odabir vašeg podešavanja kolačića.

Kolačić: CookieControlPrefs
Ponuđač: Helliwood
Vrijeme trajanja: 30 dana
Svrha: Ovaj kolačić čuva odabir vašeg podešavanja kolačića.

Prilagođavanje kolačića


Na internet stranicama www.meine-cookies.org ili www.youronlinechoices.com možete pročitati ostale informacije o kolačićima i pojedinim ponuđačima.

Tamo takođe imate mogućnost da uložite prigovor na online reklamiranje od strane pojedinih ili svih preduzeća http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Dobrovoljno smo prihvatili samoregulaciju organizacije Njemačko vijeće za zaštitu podataka u oblasti online reklamiranja (DDOW) .

b) Analiza interneta od strane kompanije Matomo (nekada PIWIK)
Na našoj internet stranici koristimo alatku Open-Source-Software-Tool komapnije Matomo (nekada PIWIK) za analizu ponašanja tokom pretraživanja sadržaja na našoj stranici od strane naših korisnika. Softver upotrebljava kolačić na računaru korisnika (o kolačićima pročitaj već date informacije gore). Ako se posjete pojedinačne stranice naše internet stranice, onda se čuvaju sljedeći podaci:

(1) Dva bajta IP adrese sistema korisnika preko kojeg poziva stranicu
(2) Internet stranica koja je posjećena
(3) URL internet stranice s koje je korisnik dospio na posjećenu internet stranicu
(4) Podstranice koje se posjećuju s posjećene internet stranice
(5) Vrijeme provedeno na internet stranici
(6) Učestalost posjeta internet stranici
(7) Informacije o sistemu koji koristi korisnik

Softver pritom radi isključivo preko poslužitelja u njemačkom računaraskom centru kojim se upravlja upravo za analizu interneta usklađenu sa zaštitom podataka . Čuvanje ličnih podataka korisnika vrši se samo tamo. Obrada podataka vrši se preko treće osobe koju je u procesu upravljanja podacima po nalogu odabrala i koju nadzire odgovorna osoba uz poštovanje zakonskih odredbi.

Softver je tako podešen da IP adrese na mogu potpuno da se sačuvaju nego da se maskiraju 2 bajta IP adrese (Primjer: 192.168.xxx.xxx). Na taj način više nije moguće povezivanje skraćene IP adrese s računarom preko kojeg je obavljena posjeta.

Svrha obrade podataka
Obrada ličnih podataka korisnika omogućava nam analizu ponašanja naših korisnika tokom pretraživanja sadržaja stranice. Analiza prikupljenih podataka omogućava objedinjavanje informacija o korišćenju pojedinih komponenata naše internet stranice. To nam pritom pomaže da stalno poboljšavamo našu internet stranicu i da njome jednostavno rukujemo. U tim svrhama leži i naš legitimni interes u obradi podataka prema čl. 6. st. 1. sl. f GDPR-a. Anonimizacijom IP adrese se u dovoljnoj mjeri poštuje interes korisnika za zaštitom njihovih ličnih podataka.

Trajanje čuvanja
Podaci se brišu čim više nisu potrebni za naše svrhe čuvanja. U našem slučaju to je slučaj nakon okončanja usluge koja se nudi preko internet stranice (znači, nakon zatvaranja internetponude).


Više informacija o podešavanjima privatnosti softvera kompanije Matomo naći ćete na sljedećem linku: https://matomo.org/docs/privacy/.

Vijesti

News
6.02.2018
Telekom organizovao panel diskusiju o bezbjednom korišćenju digitalnih medija
Povodom dana bezbjednog interneta Crnogorski Telekom je organizovao panel diskusiju na......
19.12.2017
Telekom pokrenuo kampanju “Uradi jednostavno, uradi digitalno”
Telekom je pokrenuo kampanju pod nazivom „Uradi jednostavno, uradi digitalno“ koja...

Podijeli ovaj članak!

Postuj ovaj članak jednim klikom!
Podijeli