Direkt zum Seiteninhalt

Warunki użytkowania

Czasu na czytanie: minuty
§ 1 Przedmiot oferty / stan na dzień 19.07.2016

(1) Poniższe warunki użytkowania określają warunki, na których użytkownik może korzystać z oferty dostępnej na stronie URL www.teachtoday.de (zwanej dalej „usługą”). Wraz z korzystaniem z usługi i dostępem do niej użytkownik wyraża zgodę na warunki użytkowania.

(2) „Teachtoday” jest inicjatywą z ramienia Deutsche Telekom na rzecz wspierania pewnego i kompetentnego korzystania z mediów.

Przedmiotem i celem inicjatywy jest wspieranie pewnego i kompetentnego korzystania z mediów jak również wspomaganie i indywidualne wykształcanie osobistych kompetencji użytkownika mediów cyfrowych.

(3) Aby skorzystać z niektórych elementów usługi konieczne jest zalogowanie się użytkownika oraz podanie danych osobowych takich jak nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy oraz danych dotyczących placówki edukacyjnej użytkownika.

Deutsche Telekom przykłada ogromną wagę do kwestii ochrony danych osobowych. Informowanie użytkownika, które dane osobowe zapisywane są podczas korzystania z usługi i w jaki sposób zostają one wykorzystane, jest dla nas najwyższym priorytetem. Dalsze informacje znajdują się w zakładce „Ochrona danych”.

(4) Poniższe regulacje stanowią warunki, na których Deutsche Telekom oddaje usługę do dyspozycji użytkownika. Warunki te odnoszą się wyłącznie do wymienionej usługi. Deutsche Telekom dokonuje usług wobec użytkownika wyłącznie na podstawie tych warunków.

(5) Warunki te dotyczą wyłącznie wymienionej usługi znajdującej się w ofercie Deutsche Telekom. Użytkownik może w dowolnym momencie przeczytać, wydrukować, ściągnąć oraz zapisać brzmienie owych warunków, znajdujących się pod zamieszczonym w usłudze linkiem „Warunki użytkowania”.

§ 2 Zakres możliwości użytkowania

(1) Deutsche Telekom umożliwia użytkownikowi korzystanie z usługi stosownie do umieszczonych tu warunków, w ramach możliwości technicznych i firmy.

(2) Korzystanie z usługi jest bezpłatne.

(3) Użytkownik akceptuje fakt, że 100-procentowa dostępność i osiągalność usługi nie jest możliwa. Deutsche Telekom i usługodawca techniczny dokładają jednak starań do zapewnienia pełnej dostępności usługi. Szczególnie sprawy przeglądu technicznego, bezpieczeństwa i pojemności jak również wydarzenia niezależne od Deutsche Telekom (np. zakłócenia publicznych sieci komunikacji lub w dostawie prądu) mogą doprowadzić do krótkotrwałych zakłóceń lub przejściowego zawieszenia usługi lub jej części. Deutsche Telekom może ponadto ograniczyć dostęp do usługi, jeśli wymagają tego bezpieczeństwo zasilania sieci, utrzymanie integralności sieci jak również ochrona przed zakłóceniami funkcjonowania sieci, oprogramowania lub zapisanych danych.

(4) W przypadku aktualizacji, rozszerzenia lub przekształcenia usługi, użytkownikowi udostępnia się zawsze aktualną wersję usługi.

(5) Użytkownik nie może rościć sobie prawa do utrzymania usługi w pierwotnej formie użytkowania. Użytkownik nie może rościć sobie prawa do wprowadzenia pewnego stanu lub obszaru funkcji usługi. Co więcej, Deutsche Telekom ma prawo do wstrzymania w dowolnym momencie eksploatacji usługi lub jej części bez podania przyczyn. Wyklucza się roszczenia użytkownika, wynikające z wstrzymania usługi lub jej części, o ile nie są one wyraźnie opisane w ramach niniejszych warunków.

(6) Korzystanie z usługi dopuszczalne jest jedynie poprzez standardową przeglądarkę internetową. Jeśli wykorzystywana przeglądarka internetowa zasadniczo nie akceptuje tzw. ciasteczek, korzystanie z usługi może być z przyczyn technicznych całkowicie lub częściowo niemożliwe.

(7) Korzystanie z usługi z wykorzystaniem usługi podmiotów trzecich, których celem jest ukrycie, zmiana lub nieprawidłowe wyświetlenie stosowanego przez użytkownika adresu IP, jest niedopuszczalne.

(8) Deutsche Telekom nie oferuje i nie instaluje na urządzeniu użytkownika z dostępem do Internetu oprogramowania, szczególnie systemu operacyjnego lub przeglądarki internetowej lub innych programów koniecznych do skorzystania z usługi. Deutsche Telekom nie udziela wsparcia lub pomocy technicznej dot. takich programów. Odpowiedzialność za utrzymanie funkcyjności takich programów, umożliwiających korzystanie z usługi leży wyłącznie w zakresie użytkownika. Deutsche Telekom nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za utratę danych lub inne szkody powstałe wskutek instalacji lub eksploatacji oprogramowania na komputerze użytkownika do celów korzystania z usługi, o ile to oprogramowanie nie zostało udostępnione przez Deutsche Telekom.

(9) Korzystanie z oprogramowania przez użytkownika, powodujące zbytnie przeciążenie sieci przeznaczonej za eksploatację usługi jak również stosowanie oprogramowania, które umożliwia systematyczne kierowanie usługą lub jej częściami, reprodukcję lub ocenę usługi lub jej części lub opracowanych i udostępnionych treści, jest niedopuszczalne.

§ 3 Prawa autorskie

(1) W ramach usługi udostępniane są dane, zdjęcia, teksty, grafiki, pliki muzyczne, tony, sekwencje dźwiękowe, filmy wideo, programy komputerowe, kody oprogramowania i podobne treści (zwane dalej „treściami”), których prawa autorskie, prawa rynkowe oraz pozostałe prawa chronione są na rzecz Deutsche Telekom lub podmiotów trzecich.

(2) Jakiekolwiek przetwarzanie, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne odtwarzanie reklamy z treściami lub użytkowaniem treści, wychodzące poza ustalone przeznaczenie użytkowania jest niedopuszczalne. Nie dotyczy to – z technicznego punktu widzenia koniecznego do użytkowania – czasowego użytkowania powielania w celach przeglądarkowych.

(3) Odnoszące się do treści uwagi o prawach autorskich lub określenia marek nie mogą być zmieniane, zatajane lub usuwane.

(4) Korzystanie przez Deutsche Telekom w ramach tej usługi z treści, znaków towarowych i markowych podmiotów trzecich, nie oznacza, że Deutsche Telekom jest właścicielem tych praw.

(5) Deutsche Telekom przyznaje użytkownikowi wyłączne prawo do korzystania z zaoferowanej usługi – przeniesienie praw do treści jakiegokolwiek rodzaju jest wykluczone.

(6) Jeśli w ramach usługi możliwe jest zamieszczenie danych, zdjęć, tekstów, grafik, plików muzycznych, tonów, sekwencji dźwiękowych, filmów wideo, programów komputerowych, kodów oprogramowania lub podobnych treści (zwanych dalej „treściami”), których prawa autorskie, rynkowe i inne chronione są na rzecz użytkownika lub podmiotów trzecich, umieszczając treści użytkownik wyraźnie zapewnia, że jest uprawniony do przekazania praw lub późniejszych praw do treści na rzecz Deutsche Telekom.

§ 4 Wyłączenie odpowiedzialności

(1) Deutsche Telekom nie przejmuje odpowiedzialności za kompletność, prawidłowość i aktualność przedstawionych na stronie internetowej informacji. Dotyczy to także wszystkich innych przez tę stronę zlinkowanych stron internetowych. Deutsche Telekom nie odpowiada za treść zlinkowanej strony. Deutsche Telekom zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień zamieszczonych informacji bez zapowiedzi, a także całkowitego ich usunięcia.

(2) Informacje przedstawione na tej stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży, nie są reklamą kupna papierów wartościowych oraz nie mają być podstawą do decyzji o lokacie. Deutsche Telekom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek braku możliwości użytkowania lub utraty danych wskutek korzystania z dokumentów lub wskutek świadczenia usług dostępnych na tej stronie.

(3) Niezależenie od danych odnoszących się do przeszłości widoczne na stronie internetowej dokumenty stanowią tak zwane „forward-looking statements” (wypowiedzi prognozujące). Wypowiedzi te są zależne od ryzyka i niepewności oraz pozostałych czynników, na które Deutsche Telekom często nie ma wpływu i które mogą prowadzić do znacznych odchyleń faktycznych wyników od tych wypowiedzi. Owe ryzyko i niepewność jak również pozostałe czynniki są szczegółowo opisane w raportach finansowych, dostępnych na stronie internetowej Deutsche Telekom. Użytkownikowi strony zaleca się nie przeceniać owych wypowiedzi prognozujących. Deutsche Telekom nie ma intencji lub obowiązku rewidowania lub aktualizacji tychże wypowiedzi w oparciu o nowe wiadomości, przyszłe wydarzenia lub inne czynniki.

§ 5 Odpowiedzialność cywilna użytkownika

(1) Użytkownik ponosi odpowiedzialność cywilną wobec Deutsche Telekom za każde zawinione naruszenie zobowiązań wynikających z wymienionych tu warunków.

Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn


Odpowiedzialność za hosting i stronę techniczną strony usługi ponosi:
Helliwood media & education im fjs e.V.
Marchlewskistraße 27
10243 Berlin


Telefon: +49 30 2938 1680
Fax: +49 30 2938 1689
E-mail: info@helliwood.de

Poradnik komórkowy

Bild
Poradnik komórkowy zawiera wiele wskazówek i porad, jak wspierać dziecko w korzystaniu z telefonu komórkowego.
Przegląd